• Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fluitiste & Docente

Linda Speulman

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Linda Speulman

Artikel 1 Definities
In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via de Website voor een Concert of Evenement;
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Linda Speulman;
Boeking
Het tot standbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met Linda Speulman of een andere door Linda Speulman aangewezen tussenpersoon of organisator van een Concert of Evenement;
Concert
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een concert of recital of muziekvoorstelling, of show ten behoeve waarvan het ticket is gekocht
Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan Linda Speulman verschuldigde administratiekosten voor de Boeking;
Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een bijeenkomst wordt gehouden, waaronder – doch niet beperkt tot – een masterclass, (muziek)les, of een coaching sessie of training, ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;
Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Mollie
De financiële serviceprovider die zorg draagt voor het betalingsverkeer.
Organisator
De onderneming Linda Speulman, of de door Linda Speulman aangewezen partij, die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;
Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen Linda Speulman of de door Linda Speulman aangewezen Organisator en de Koper;
Ticket
Het toegangsbewijs of toegangskaart tot een Evenement;
Linda Speulman
De onderneming Linda Speulman, KVK nummer 64827097 gevestigd te Velduil 17, 8103GM Raalte
Website
De website www.lindaspeulman.com.

Artikel 2 Algemeen
2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Linda Speulman worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets via de website van Linda Speulman. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de door Linda Speulman aangewezen organisator of tussenpersoon, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website.
De locatie waar het Evenement of Concert wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Linda Speulman een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. De Organisator verschaft de toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement of Concert. Verzending van Tickets aan de Koper vindt plaats door de Organisator.
3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. De Organisator kan de Overeenkomst louter ter harer keuze, eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.
3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Zonder instemming van Organisator is het voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen overeenkomst wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Linda Speulman.
4.2 De door de Organisator geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door de Organisator aan de Koper ter beschikking gesteld.
4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator,
niet toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van de Organisator, kan de Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
4.5 De Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de Organisator op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging of toe te passen wettelijke BTW tarieven.
4.7 Eventuele additionele boekingskosten, of andere kosten, worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
4.8 Tickets geven uitsluitend toegang tot het geboekte Evenement of Concert op de datum waarop het Evenement of Concert plaats vindt.

Artikel 5 Fulfillment
5.1 Linda Speulman streeft er naar de via de Website geboekte tickets binnen 1 dag na boeking via e-mail toe te sturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper per e-mail contact op te nemen met Linda Speulman.
5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, dient de Koper Linda Speulman per ommegaande per e-mail daarover te informeren. De Koper ontvangt daarna per e-mail, zonder bijkomende kosten, vervangende Tickets.
5.3 Linda Speulman behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, danwel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Linda Speulman of de door Linda Speulman aangewezen tussenpersoon of organisator is verantwoordelijk voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement of Concert. Linda Speulman of de door Linda Speulman aangewezen tussenpersoon of organisator kan niet worden aangemerkt als verantwoordelijk voor de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
6.2 Indien en voor zover het Evenement of Concert door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Linda Speulman over gaan tot terugbetaling van aangekochte tickets en eventuele bijkomende kosten. Het kan voorkomen dat een door Linda Speulman aangewezen tussenpersoon of organisator verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Linda Speulman slechts handelt als bemiddelaar namens die tussenpersoon of organisator.
6.3 Linda Speulman kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of Concert of de Locatie.
6.4 Indien en voor zover Linda Speulman en de door Linda Speulman aangewezen tussenpersoon of organisator tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
6.5 Linda Speulman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Linda Speulman door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Linda Speulman gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.
6.6 Voor zover aansprakelijkheid van Linda Speulman uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Linda Speulman.

Artikel 7 Privacy & betaling
7.1 Linda Speulman is niet verantwoordelijk voor het betalingsverkeer op deze website bij de bestelling en betaling van Tickets. Dat wordt door Mollie B.V. geregeld.
7.2 De dienstverlening via deze Website is voor de afhandeling van betalingen afhankelijk van o.a. een zogenaamde API, programmeercode, van externe partijen zoals Mollie B.V. Linda Speulman levert een grote inspanning om deze Website gekoppeld te houden maar kan niet garanderen dat de API van Mollie altijd compatibel blijft met dit platform. Wanneer de klant (technische) problemen ervaart bij de bestelling van tickets en/of de verwerking van de betaling, dient de Klant onmiddellijk per e-mail Linda Speulman hierover te informeren.
7.3 Tijdens de betaling met Mollie wordt door deze Website een transactie ID aangemaakt die samen met het te betalen bedrag naar Mollie wordt verstuurd. Na de transactie stuurt Mollie samen met de transactie ID een betaalcode terug waarmee Linda Speulman kan herleiden of de transactie succesvol was.
7.4 De derde partijen waar de gegevens van de Klant naartoe worden verzonden hebben vaak eigen (privacy) voorwaarden, bij hen op te vragen. Met de bestelling en betaling van de Tickets gaat de Klant ermee akkoord dat de opgegeven gegevens via het bestelformulier met iDEAL naar die derde partijen worden verstuurd. Linda Speulman is niet verantwoordelijk voor de dataverwerking van derde partijen.
7.5 Linda Speulman neemt geen aansprakelijkheid voor gegevensverlies veroorzaakt door storingen, configuratiefouten of zaken van dergelijke aard.
7.6 Linda Speulman en de in opdracht van Linda Speulman aangewezen organisator of tussenpersoon gaan zorgvuldig om met de privacy de Klant. Linda Speulman heeft hiervoor een privacy verklaring opgesteld.
7.7 Gegevens die de Klant via deze website aan Linda Speulman stuurt worden verzonden via een versleutelde internetverbinding (slotje in de adresbalk).
7.8 Voor de bestelling en betaling van Tickets via deze Website worden de naam en het e-mailadres van Klant bewaard in een met wachtwoord beveiligde database op deze Website. Deze worden enkel gebruikt voor de verwerking en toezending van de bestelde Tickets. Een week (7 dagen) na het Evenement of Concert worden deze gegevens verwijderd.